ساعت کار رستوران

ناهـــــــــار :  15:30- 11:30

شـــــــــام :  22:30 - 18:30

تلــفن رزرو :  33330552-028

نوروز 94 همراه شما

 

سفره هفت سین شانی منتظر قدم های سبزشماست.

ساعات کاری در نوروز 1394

رستوران شانی در تمام مدت عید نوروز بغیر از شام 29 اسفند

 

ارائه خدمات می نماید.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت