ساعت کار رستوران

ناهـــــــــار :  15:30- 11:30

شـــــــــام :  22:30 - 18:30

تلــفن رزرو :  33330552-028

ساعات کاری در نوروز 1394

رستوران شانی در تمام مدت عید نوروز بغیر از شام 29 اسفند

 

ارائه خدمات می نماید.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت